Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

DANIŞAN AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri
Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar
Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla YENİ PSİKOLOJİ Avukatı
tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?
I. Danışan Kayıt
YENİ PSİKOLOJİ’ye misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz kayıt olmanız amacıyla misafir
hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine
dayanarak işlenmektedir:
– İsim Soyisim
– Cep Telefonu
– E-posta Adresi
– Randevu bilgisi
Ayrıca danışan kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an
ulaşabilmeleri adına www.yenipsikoloji.com adresinde ve YENİ PSİKOLOJİ’de bulunan danışan kayıt
işlemi bankosunda KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”)
kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için ayrı ayrı formlar yer almaktadır. Verilen açık rıza ve
onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

II. Hizmetlerimiz
Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin verileri talep ettikleri hizmetin sunulması sırasında ve bu
hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan uzmanlarımız tarafından ilgili
kanun ve yönetmeliklere dayanarak işlenecektir. Danışanların YENİ PSİKOLOJİ’’den almış olduğu
hizmetler esnasında paylaştığı bilgiler, danışmanlık aldığı ilgili uzman haricinde erişime kapalı şekilde
muhafaza edilmektedir.

III. Danışan Çıkış
Misafirlerimizin hizmet alımı tamamlandıktan sonra hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi
amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri
işlenmektedir:
– İsim Soyisim
– Fatura Bilgileri

IV. Diğer Hizmetler
a) Misafir Hizmetleri
YENİ PSİKOLOJİ’yi aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin
cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla, aşağıdaki kişisel verileriniz
“bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:
– İsim Soyisim
– Telefon Numarası
– E-posta Adresi
– Randevu Bilgisi
– Şikayetler
– Öneriler

b) İnternet Sitesi
YENİ PSİKOLOJİ’ye ilişkin hazırlanmış internet sitesinde İletişim Bilgileri bulunmaktadır. Bu İletişim Bilgilerini kullanarak YENİ PSİKOLOJİ ile iletişime geçebilirsiniz. Yine internet Sitesi üzerinden “Randevu Almak istiyorum” seçeneğini kullanarak, misafir hizmetleri danışmanı ile whatsapp üzerinden iletişime geçerek ve İsim- Soyisim, E-posta Adresi, konuyu ileterek randevu oluşturmanız mümkündür. Bu bilgiler ışığında uygunluk durumuna göre ve ilgili kişiye paylaşmış olduğu iletişim bilgileri aracılığı ile dönüş sağlanır.

c) Bilgilendirme Faaliyetleri
Sadece KVKK ve ETK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimize randevu zaman bilgileri ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?
Online olarak hizmet alımı yapılması durumunda ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ üzerinden danışmanlık gerçekleştirilecek olup, YENİ PSİKOLOJİ tarafından bu görüşmeler esnasında ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ verileriniz kayıt altına alınmayacak ya da işlenmeyecektir. Online hizmet alımı esnasında kullanılan ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ve yine aynı hukuki sebebe dayanarak yurtdışına aktarılabilmesi durumu, kullanılan uygulamanın sorumluluğunda olacaktır. Söz konusu görüntülü görüşmeye katılmanız bu konuda vermiş olduğunuz açık rızanız olarak değerlendirilecektir.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;
1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden YENİ PSİKOLOJİ’ye iletebilirsiniz.
Bu aydınlatma metni altı ayda bir olarak 30-06-2021 tarihinde güncellenmiş olup, YENİ PSİKOLOJİ tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.

Okudum, anladım, aydınlatıldım.